Vedtægter for Fotoklubben ISO8000

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Fotoklubben ISO8000 er stiftet d. 16. juni 2008 og er hjemmehørende i Århus.

§ 2. Formål
Stk. 1. Klubbens formål er at dyrke og udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder og interesser gennem et etableret klubfællesskab.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Enhver person kan optages som ordinært medlem af klubben.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent og indmeldelsesgebyr.
Stk. 3. Personer tilhørende samme husstand som et ordinært medlem, kan optages som husstandsmedlem på samme vilkår som et ordinært medlem, med reduceret kontingentsats. Post og information sendes dog kun til det ordinære medlem.
Stk. 4. Bestyrelsen kan afvise at optage en person som medlem, hvis særlige forhold giver anledning dertil.En afvisning af et medlemskab kan ankes og bringes til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Kontingent
Stk. 1. Kontingentet betales kvartårligt forud og skal være klubben i hænde før en kontingentperiodes begyndelse.
Stk. 2. Kontingentet for både ordinære og husstandsmedlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Ved indmeldelse midt i en kontingentperiode kan der opkræves kontingent svarende til perioden frem til næste kontingentperiode.
Stk. 4. Bestyrelsen kan fastsætte regler for opkrævning af indmeldelsesgebyr.

§ 5. Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Udmeldelse skal foregå skriftlig til klubbens kasserer med mindst 1 måneds varsel til en kontingentperiodes udløb.
Stk. 2. Et medlem har krav på en skriftlig bekræftelse på sin udmeldelse.
Stk. 3. Medlemskab ophører såfremt vedkommende ikke har betalt sit kontingent senest 30 dage efter en kontingentperiodes begyndelse.
Stk. 4. Ingen der er udelukket grundet restance til klubben kan optages på ny før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis særlige forhold giver anledning dertil. Et ekskluderet medlem har ret til at anke en beslutning om eksklusion og bringe den til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De af bestyrelsen vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af en formand, en næstformand en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Valgbart er ethvert stemmeberettiget medlem som er fyldt 18 år og som er fremmødt på generalforsamlingen, eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.
Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Formanden er på valg i lige år mens kassereren og næstformanden er på valg i ulige år. Bestyrelsesmedlem 1 er på valg i ulige år og bestyrelsesmedlem 2 er på valg i lige år. Bestyrelsessuppleanten vælges for en etårig periode.
Stk. 5. Fratræder formanden i årets løb, overtager næstformanden formandsposten og suppleanten indtræder som formel medlem af bestyrelsen. Fratræder et andet bestyrelsesmedlem i årets løb, indtræder bestyrelsessuppleanten som formel medlem af bestyrelsen, som herefter konstituerer sig selv.
Stk. 6. Hvis den på generalforsamlingen valgte bestyrelsessuppleant indtræder i bestyrelsen i årets løb og der efterfølgende opstår behov for igen at supplere bestyrelsen, har bestyrelsen mandat til selv at vælge en suppleant blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Valget er kun gældende frem til næstkommende generalforsamling.
Stk. 7.  Bestyrelsen afholder møder efter behov, og fastsætter selv sin dagsorden.
Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 9. Over bestyrelsens beslutninger udarbejdes et referat.
Stk. 10. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.
Stk. 11. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves generalforsamlingens godkendelse.

§ 7. Tegningsret
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden og kassereren eller – ved en af disses forfald – af formanden eller kassereren samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Hæftelse
Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som klubben eller klubbens medlemmer har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for klubbens tilskud efter folkeoplysningsloven.
Stk. 3. For de forpligtigelser, der påhviler klubben i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 9. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til klubbens medlemmer mindst en måned forud.
Stk. 3. Vedtægtsændringer der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest den 1. september og udsendes sammen med indkaldelsen. Forslagene skal optages på dagsordenen.
Stk. 4. Andre forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Forslagene skal optages på dagsordenen.
Stk. 5. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.
Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt 10 stemmeberettigede medlemmer eller et flertal af den siddende bestyrelse er fremmødt.
Stk. 7. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år som ikke er i restance til klubben, og som har været aktivt medlem i de sidste 3 måneder inden generalforsamlingen.
Stk. 8. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 9. Ethvert stemmeberettiget medlem kan udover egen personlige stemme kun afgive en fuldmagtsstemme.
Stk. 10. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, samt personer der er inviteret af bestyrelsen.
Stk. 11. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
3. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter.
4. Formandens beretning for det forløbne år.
5. Beretning fra de nedsatte udvalg.
6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
7. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent for ordinære medlemmer og for husstandsmedlemmer.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Valg af formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af bestyrelsessuppleant.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
12. Nedsættelse af relevante udvalg.
13. Eventuelt.

Stk. 12. Emner behandlet under eventuelt kan ikke bringes til afstemning.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen anmoder herom, med oplysning om de forslag der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at anmodningen er fremsat overfor bestyrelsen.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til klubbens medlemmer 14 dage forud, med oplysning om dagsorden og de forslag der ønskes behandlet.
Stk. 3. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
3. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer.
4. Behandling af de forslag der ligger til grund for den ekstraordinære generalforsamling.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jfr. § 9 stk. 6 og § 15 stk. 1.
Stk. 3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, såfremt et stemmeberettiget medlem fremsætter begæring herom, ligesom afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Stk. 4. Over generalforsamlingens beslutninger udarbejdes et referat.

§ 12. Økonomi
Stk. 1. Klubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.
Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for, at der ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab, der revideres af klubbens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisor.
Stk. 3. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet udsendes til ordinære medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 13. Revision
Stk. 1. En revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Valgbar er enhver som generalforsamlingen finder egnet hertil, og som ikke samtidig er medlem af bestyrelsen.
Stk. 3. Revisoren skal hvert år ved regnskabsårets afslutning gennemgå det samlede regnskab, og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med revisorernes påtegning.
Stk. 4. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14. Vedtægtsændringer
Ændring af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 15. Klubbens opløsning
Stk. 1. Klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed ekstraordinært indkaldt generalforsamling og forudsætter at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning.
Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning skal en eventuel tiloversbleven formue gives til Kræftens Bekæmpelse.

§ 16. Vedtægternes historik
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 16. juni 2008. Der er senest foretaget rettelser på den ordinære generalforsamling d. 29. november 2012.